Faktasjekk: Politisk ansvar for vaksinemotstanden i USA?

Faktasjekk-logo-liten «Likevel er temaet blitt en politisk skillelinje i amerikansk politikk langs en slags høyre-venstre-akse. Personlig frihet står mot kollektivt ansvar. Konservative teologiske vurderinger står mot moderne legevitenskap.»

Dagbladet, 9. februar 2015

Etter det nylige meslingutbruddet i USA har flere medier omtalt saken her hjemme. I en kommentar hos Dagbladet, peker USA-korrespondent Vegard Kristiansen Kvaale i retning av konservative og religiøse velgere for å forklare vaksinemotstanden blant noen amerikanere.

Er vaksinemotstand hovedsaklig noe man finner blant konservative, religiøse og republikanske velgere?

Frihet vs. ansvar

Kvaale siterer de potensielle republikanske presidentkandidatene Chris Christie og Rand Paul på at de mener foreldre bør stå fritt til selv å velge om deres barn skal vaksineres eller ikke. Dette kobles til «en suppe av feilaktige medisinske påstander» om vaksinering.

Meninger om personlig ansvar og frihet for/fra å vaksinere er dog separat fra hvorvidt man personlig synes det er riktig å vaksinere barn, i følge meningsmålinger.

En ny meningsmåling fra Pew Research Center viser at 68 % av amerikanere mener at det bør være påbudt å vaksinere barna sine; 30 % mener at foreldre bør få bestemme selv.

Hvis man ser på velgergruppene, er 65 % av republikanere for et påbud, sammen med 76 % av demokrater. Uavhengige velgere står likt med republikanere i dette spørsmålet. Dette har endret seg siden 2009, da republikanere og demokrater lå likt på 71 %.

Forskjellene mellom partiene om dette er overraskende små, gitt republikaneres vane for å være skeptiske til mandater fra staten.

Men betyr dette at republikanere er skeptiske til selve konseptet med å vaksinere seg?

En fersk meningsmåling fra Pew spør amerikanere om de mener vaksiner mot meslinger og lignende sykdommer er helsemessig trygt for barn.

83 % av amerikanere oppgir at de mener vaksiner er trygge for barn. Dette står i kontrast til de 68 % som mente det bør være et påbud for dette.

89 % av republikanere mener vaksiner er trygge for barn, mens 87 % av demokrater mener det samme; uavhengige velgere scorer 83 % på spørsmålet. (Feilmarginen er ca. 7 %-poeng for demokrater og republikanere i denne målingen, så de står statistisk likt.)

Gruppen som er mest skeptisk til vaksiner? Etniske minoriteter, en av demokratenes kjernevelgergrupper, som måles med høyest skepsis til tryggheten av vaksiner (17 %). Dette henger tett sammen med utdanningsnivå. 14 % av de uten høyere utdanning er skeptiske til vaksiner.

Republikanere er altså skeptiske til påbud fra staten om å vaksinere barna sine, men de er ikke skeptiske til tryggheten av vaksiner.

Teologi vs. legevitenskap

En annen grunn til at republikanere visstnok skal være vaksinemotstandere, er deres mer religiøse holdninger. Kvaale skriver: «Konservative teologiske vurderinger står mot moderne legevitenskap.»

Det vites ikke hva som er grunnlaget for en slik påstand, da ingen av meningsmålingene om temaet har skilt ut religiøse grupper fra andre.

I California har ca. 13.600 barn fått fritak for vaksiner. Av disse, er det 2.700 som har fritak for religiøse grunner.

Hele 80 % av barna i California som har fått fritak fra vaksiner, har fått det av «personlige årsaker», ikke religiøse.

Ingen av de store religiøse gruppene i USA er imot vaksiner.

Det er kun 2 av 50 delstater som ikke tillater fritak fra vaksiner: West Virginia og Mississippi. Newsweek påpeker at disse delstatene er del av USAs «bibelbelte», og at de er noen av de mest religiøse delstatene i landet. Mississippi har den høyeste andelen vaksinerte barnehagebarn i landet, på 99,9 %.

Sørstatene, som er mer konservative og religiøse enn resten av landet, skiller seg ikke ut som vaksineskeptikere hvis man ser på USAs regioner. Østkysten (80 %), midtvesten (82 %) og sørstatene (81 %) ligger alle likt når man spør om tryggheten av vaksiner. Vestkysten er den eneste regionen som skiller seg fra mengden med 90 %.

De eneste religiøse gruppene som skiller seg ut, er grupper som f.eks. Amish-befolkningen i Ohio og ortodokse jøder i Brooklyn, forklarer Washington Post (som forøvrig motarbeider påstanden om at vaksinemotstand er en venstrevridd greie). Disse to gruppene er skeptiske til all former for modernitet, så det er ikke en spesiell aversjon mot vaksiner som ligger til grunn.

Det er altså ikke dekning for å hevde at «konservativ teologi» er et vesentlig bidrag til vaksineskepsis i USA.

Høyre/venstre-skille?

Ved siden av poenget om at republikanere spesielt er opptatt av vaksinemotstand, skriver Kvaale at det generelt er snakk om et politisk skille mellom venstresiden og høyresiden:

«Likevel er temaet blitt en politisk skillelinje i amerikansk politikk langs en slags høyre-venstre-akse.»

Meningsmålingene viser derimot det motsatte: Vaksineskepsis er et av de minst partipolitiske temaene i amerikansk politikk.

Som tidligere nevnt, er demokrater og republikanere samstemte om at vaksiner er trygge for barn. Republikanske velgere er like skeptiske til vaksinepåbud som den gjennomsnittlige amerikaner. I den grad det er forskjell mellom politiske velgere på dette, er det gjennom andre variabler.

I 2013 ble det publisert en vitenskapelig studie om politisk tilhørighet spilte noen rolle i vaksineskepsis. Konklusjonen? Det er heller lite som tyder på at politikk avgjør motstand mot vaksiner. Konspiratorisk tankegods, derimot.

Fra venstresiden kommer skepsis mot vaksiner fra konspirasjonsteorier om bl.a. legemiddelindustrien (som forøvrig også er tilfellet i Norge). Fra høyresiden kommer de ekstreme libertarianerne som er skeptiske til enhver innblanding fra statens side, og til staten generelt.

Enda en ny studie om dette ble publisert i 2014 av Dan M. Kahan ved Yale. Konklusjonen er følgende:

«… vaksinerisiko er ikke en bekymring blant det overveldende flertallet av folket, og er heller ikke kontroversielt innenfor identifiserbare demografiske, politiske eller kulturelle grupper.»

Både YouGov og Pew peker på at motstanden mot vaksinepåbud er høyere blant unge velgere, enn andre. De under 29 er også aldersgruppen som er mest skeptiske til om vaksiner er trygge (77 % for, 15 % imot). Dette henger sammen med utdanningsnivå.

Vaksineskepsis krysser på tvers av den politiske aksen, og ser ikke ut til å være politisk relevant blant befolkningen.

Republikanske politikere bidrar til færre vaksinerte?

Kvaales underliggende poeng er dette:

«I dette tilfellet virker det dessverre som om de republikanske politikerne er villige til å prøve å score billige politiske poenger på en måte som samtidig kan bidra til at færre barn vaksineres.»

Han nevner så vidt Jenny McCarthy og kjendiser, uten å plassere dem i konteksten der det hevdes at vaksinemotstand er et konservativt, religiøst anliggende.

Ei heller nevnes det at demokratiske politikere tidligere har sagt lignende ting som Christie og Paul har sagt i det siste.

Hillary Clinton og Barack Obama er to av disse, som sammen med John McCain og andre politikere blant annet pratet om autisme i sammenheng med vaksiner i løpet av valgkampen i 2008.

Blant de som er mest skeptiske til vaksiner, de under 29, er ikke republikanske politikere særlig toneangivende. Det er derimot kjendiser.

Hollywoods vaksineskeptikere

Jenny McCarthy var medvert på kvinneprogrammet «The View» i et helt år. New Yorkers vitenskapsskribent Michael Specter advarte om at McCarthy var programmets første medvert som kunne føre til større dødelighet blant folk i Vesten.

McCarthy gjestet Oprah Winfreys tv-show for å promotere sin vaksineskeptiske bok.

Blant kjendisene som spredte vaksinemotstand finner man komikeren Jim Carrey, den liberale talkshowverten Bill Maher, journalisten Katie Couric, skuespilleren Charlie Sheen, musikeren Billy Corgan og skuespilleren Alicia Silverstone.

I Malibu finner man noen av skolene med lavest andel vaksinerte barn.

«Skyld på Hollywood for anti-vaxxers» skrev nylig venstreorienterte Daily Beast. De tok for seg hvordan kjendisene har vært den fremste gruppen som har stått for vaksinemotstanden i landet.

Det er vanskelig å kvantifisere hvilken effekt noen få republikanske politikere eller Hollywood-kjendiser har hatt på den bryggende vaksinemotstanden i USA.

Det som er sikkert er at Christie og Paul talte imot et stort flertall av egne velgere i sine opprinnelige kommentarer. Derfor tok også resten av de potensielle republikanske presidentkandidatene enn annen tone da de fikk spørsmålet. Det som også bør nevnes er at Christies folk var raskt ute med å klargjøre hva Christie «egentlig mente» kort tid etter, mens Paul tok til Twitter for å prøve å legge saken død med et bilde der han fikk en sprøyte.

Paul og Christies klumsete uttalelser har blant annet røtter i liberal ideologi om at folk skal ha bestemmelsesrett over eget liv og familie. Motstanden de har fått for sine kommentarer fra egne støttespillere vitner om at slike holdninger ikke er like gjeldende når det gjelder vaksiner.

Det som også er sikkert er at Christie, Paul og andre republikanere ikke har skylden for at liberale California har blitt en kilde til meslingutbrudd. Det er mange ulike faktorer på spill her.

1 kommentar