Mer

  Panelet: Reaksjoner etter Høyesteretts behandling av DOMA og Proposition 8

  Vi stiller norske USA-eksperter aktu­elle spørsmål, og her får du sva­rene. Denne gangen: Reaksjoner etter en historisk dag for homofiles rettigheter i USA.

  SCOTUS-PROP8-DOMA

  Bakgrunn: Etter 17 år kan like­kjøn­nede par i 13 del­stater og Wash­ington, D.C. juble for at deres ekte­skap blir like­stilt med hete­ro­file pars. The Defense of Mar­riage Act (DOMA) er funnet grunn­lovs­stridig, noe som blant annet innebærer at ekte­feller i del­stater der like­kjønnet ekte­skap er lovlig får til­gang til føde­rale tje­nester som tid­li­gere var for­be­holdt hete­ro­file par. Californias Proposition 8 ble i tillegg avvist, noe som gjør likekjønnet ekteskap lovlig i California igjen. Du leser vår bakgrunnsartikkel om Defense of Marriage Act og Proposition8 her (fra mars).

  Spørsmål: DOMA er funnet grunnlovsstridig og Proposition 8 ble avvist. Reaksjoner?

  Illust­ra­sjon av Renate Ton­stad Flaten.

  Jan Arild Snoen (@jasnoen), kom­men­tator for Minerva:

  «Avgjørelsen sammenfaller med den betydelige endringen i amerikansk opinion i løpet av ganske få år. Republikanerne gjør nå best i å oppgi denne kampen på føderalt nivå. En stadig større mindretall blant deres egne velgere er ikke lenger med dem, og motstand mot homofile ekteskap er et kjempeproblem for dem dersom de igjen skal bli konkurransedyktige blant unge velgere. De vil bli stadig flere stater som godkjenner slike ekteskap, men veldig lenge til alle gjør det.»


  CarlStraumsheim-liten Carl Straumsheim (@carlfss), bidrags­yter for AmerikanskPolitikk.no, sta­sjo­nert i Wash­ington, D.C.:

  «En riktig avgjørelse som likestiller og luker vekk diskriminering, samtidig som den respekterer delstatenes rettigheter.

  Likekjønnet ekteskap er et generasjonsspørsmål, og debatten vil fortsette på lokalnivå. Hvis den siste tids utvikling forsetter, vil flere og flere delstater vedta kjønnsnøytrale ekteskapslover. Det vil sakte men sikkert skape en konsensus i USA om spørsmålet — i motsetning til debatten om selvbestemt abort.

  Anthony Kennedy skrev seg inn i historiebøkene i 2003 i saken Lawrence v. Texas, og han får et nytt kapittel i dag. Han kunne lett ha forankret argumentet i prinsippet om føderalisme — en avgjørelse som ville ha funnet DOMA grunnlovsstridig uten å nevne diskriminering og likestilling. I stedet stemte Kennedy med de fire liberale dommerne for at DOMA strider med det femte grunnlovstillegget, som fastslår at amerikanske statsborgere har rett til lik beskyttelse av loven.»


  Gooding-liten

  George Gooding (@GeorgeGooding), president av Monticello Society:

  «En nøysom avgjørelse fra Kennedy. Han lot seg ikke friste til å avgjøre vidtrekkende om det er lov å forby homofilt ekteskap, men holdt seg til dette spørsmålet innenfor føderal lov i DOMA-saken. Men det er liten tvil om hvordan han kommer til å konkludere dersom en ny Prop. 8-lignende sak kommer til Høyesterett.

  På sett og vis kan man si at statsadvokatene i California saboterte muligheten for at Høyesterett skulle ta stilling til nettopp om delstatene har lov til å forby likekjønnet ekteskap, ved at de trakk seg fra saken og ved at Høyesterett avviste anken til deres domstol.

  Nå kreves en ny sak framfor Høyesterett for å svare på det ‘enkle’ spørsmålet: kan delstatene vedta en lov om ekteskap som behandler homofile forskjellige fra andre?

  Jeg tror at svaret på det blir 5-4 nei med Kennedy i spissen. Men det blir altså neste gang det vurderes i Høyesterett.»


  Steinar Ottesen (@SteinarOttesen), redaktør av PolitiskeNyheter.no:

  “Det har vært en evolusjon i USA når det gjelder kjønnsnøytrale ekteskap på 2000-tallet, og den vil fortsette i samme hastighet etter at DOMA ble funnet grunnlovsstridig og kjønnsnøytrale ekteskap blir lovlige i California. Etter dommen fra amerikansk høyesterett vil homofile par få flere føderale rettigheter i delstater hvor man allerede har godkjent kjønnsnøytrale ekteskap. Dette er etter min mening kun starten, og om få år vil en majoritet av delstatene i USA vedta at kjønnsnøytrale ekteskap er lovlige. Det siste skrittet vil være konstitusjonelle endringer i grunnloven som gjør at det blir en føderal lov, men dette er mer usikkert på bakgrunn av det politiske systemet og den konstitusjonelle prosessen.»


  EirikLokke-liten Eirik Løkke (@EirikLokke), råd­giver i Civita:

  «Personlig synes jeg det er gledelig at homofile ekteskap likestilles med heterofile. Men #DOMA og #Prop8 illustrerer spenningen mellom jus og politikk. Jeg er sympatisk til kritikerne av såkalt ‘judicial activism’, altså overlate rene politiske spørsmål til jussen. Den knappe flertallsdommen hindrer ikke så vidt jeg kan se de ulike statene å definere ekteskap som en institusjon mellom menn og kvinner. Dommen mener California mangler juridisk grunnlag for sitt forbud, og det er ikke umiddelbart klart hvilke følger det får for andre stater som ønsker å forby homofilt ekteskap. Jeg har forståelse for dem som mener at det er en type uttalelse som Høyesterett ikke bør komme med. Slike politiske spørsmål burde avgjøres av velgerne og folkevalgte i de ulike statene, ikke jussen. På samme måte som abortspørsmålet burde være gjenstand for debatt i Kongressen, ikke avgjøres av Høyesterett.»


  Ing­vild Stub (@istub), Minervas Washington-korrespondent:

  «SCOTUS’ avgjørelse er ikke veldig overraskende. DOMA har stått for fall lenge og har resultert i åpenbar forskjellsbehandling. Det er heller ikke overraskende at SCOTUS lot være å bruke anledningen til å uttale seg om Prop8 på en slik måte at det ville åpne for kjønnsnøytral ekteskapslovgivning i hele USA, selv om noen har håpet på det.

  En liberal høyesterettsdommer som Ruth Bader Ginsburg har argumentert med at retten bør lære av Roe v. Wade og ikke presse gjennom kjønnsnøytral ekteskapslov på en måte som vil skape sterke reaksjoner. Ginsburgs poeng har vært at slike store sosiale reformer bør gjennomføres som resultat av politisk diskusjon, ikke ved juridisk avgjørelse. Og på dette feltet foregår det nå svært store og raske opinionsendringer, stadig flere delstater vedtar kjønnsnøytral ekteskapslovgivning.»


  Alf Tomas Tøn­nessen (@toenness), første­ama­nu­ensis ved Høg­skulen i Volda og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

  «Jeg ser det ikke som overraskende at Defense of Marriage Act ble funnet grunnlovsstridig. Dommer Anthony Kennedy har ved flere anledninger stemt sammen med de liberale dommerne i saker som angår sosiale/kulturelle spørsmål. Han skrev i 2003 flertallsavgjørelsen i saken Lawrence v. Texas, som opphevet sodomi-forbudet i Texas. Kennedys syn i mange av de mest profilerte høyesterettsdommene siden 2000 reflekterer libertarianske verdier. Han stemte sammen med de konservative dommerne i 5-4 avgjørelsene Bush v. Gore i 2000, i Citizens United i 2010, i helsereformsaken i fjor og i stemmerettslovsaken tidligere denne uka, men altså med de liberale i Lawrence.

  De libertarianske verdiene Kennedy representerer, gjenspeiles også i det amerikanske samfunnet, hvor en økende andel av folket støtter homofilt ekteskap, men ellers mener føderalmyndighetene ikke bør få økt innflytelse i økonomiske spørsmål gjennom en utbygging av velferdsstaten. Verdikonservatismen står ikke like sterkt som økonomisk konservatisme, og andelen amerikanere som oppgir fast menighetstilknytning, har også falt de siste årene. Med andre ord: Ayn Rand står sterkere enn Jerry Falwell.»


  Og hva tenker jeg?


  Are Tåg­vold Flaten (@AreFlaten), redaktør av AmerikanskPolitikk.no:

  «Jeg tenker tilbake til 1996, da president Bill Clinton signerte Defense of Marriage Act (DOMA) to uker før presidentvalget. Han gjorde det av politiske grunner i et valgår.

  16 år senere hadde opinionen snudd, og president Barack Obama planla å kunngjøre sin støtte til likekjønnet ekteskap i forkant av demokratenes landsmøte i fjor høst (Joe Biden framskyndet som kjent kunngjøringen…).

  I mars i år beskrev omsider Clinton DOMA som «uforenlig» med grunnloven, et av mange tegn på nye tider i USA. Det er liten tvil om at flere delstater vil vedta en kjønnsnøytral ekteskapslov i årene som kommer, like sikkert som at motstanden vil bestå i mer konservative delstater.

  For eksempel i Arkansas, der Mike Huckabee var guvernør da den tidligere Arkansas-guvernøren Bill Clinton underskrev DOMA i 1996. I dag kommenterte han dommen i Høyesterett på følgende måte: «Jesus gråt». Slike kommentarer fungerer fortsatt overfor Huckabees seere på Fox News, og i visse segmenter av Det republikanske partiet, men de er ikke forenelig med en nasjonal vinnerstrategi.

  Jeg tror vi står overfor en utvikling der flere republikanere sier at de aksepterer en kjønnsnøytral ekteskapslov, mens de personlig støtter tradisjonelt ekteskap, på samme måte som konservative demokrater sier at de er imot abort personlig, mens de samtidig støtter Roe v. Wade.»

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også