Mer

  Innvandringsreform til sommeren?

  Mino­ri­tets­leder i Repre­sen­tan­tenes hus, Nancy Pelosi (D-California), anslår at en ny inn­vand­rings­re­form kan være på plass innen som­meren.

  I en lengre periode har et knippe demo­krater og repub­li­ka­nere i Senatet («the Gang of Eight») jobbet sammen for å komme til enighet om nye lover for inn­vand­ring.

  Nå tyder Pelosis tids­linje på at for­slaget kan bli godt mot­tatt også i det nedre kam­meret av Kongressen:

  “The good news is that we really do think that … on the immi­gra­tion issue, that we will, before summer, have com­pre­hen­sive immi­gra­tion reform», for­talte Pelosi til The U.S Hispanic Chamber of Com­merce.

  Også Speaker of the House John Boehner (R-Ohio), uttalte tirsdag at han er opti­mis­tisk til en felles platt­form for ny inn­vand­rings­lov­giv­ning. Håpet er at et for­slag skal ligge på bordet ikke lang tid etter at Kon­gres­sens med­lemmer kommer til­bake fra påskeferie.

  Saken er hentet fra torsdagsutgaven av Morgenkaffen.

  Marius Bjerknæs
  Marius Bjerknæs
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2013.

  Les også