Mer

  Vælkømin te gards!

  Vel­kommen til det nyeste til­legget til AmerikanskPolitikk.no – valg­si­dene. Jeg har lenge hatt en egen valg­b­logg over på amerikanskevalg.com, men da Are invi­terte meg inn i varmen kunne jeg nesten ikke avslå.

  USAvalg-logoFor de som ikke kjenner meg: Jeg er en 42 år gammel USA-entusiast med all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, og jeg har under­vist i flere år i engelsk og sam­funnsfag i videre­gå­ende skole. Poli­tisk har jeg bak­grunn fra FpU, Høyre og til­lig­gende her­lig­heter, samt et lang­varig pre­si­dent­skap i Mon­ti­cello Society 2000-2011 (hvor jeg fort­satt er medlem).

  Målet med denne bloggen er imid­lertid ikke å dis­ku­tere policy eller kon­krete enkelt­saker innen ame­ri­kansk poli­tikk, annet enn kan­skje å vur­dere valg­ef­fek­tene av et gitt fenomen utfra målinger og parti­tak­tikk. Denne bloggen er først og fremst en løpende vur­de­ring av hvordan par­tiene og deres kan­di­dater ligger an rundt om i landet, og utvik­lingen i de valgte embe­tene på del­stats­nivå og føde­ralt nivå. I til­legg tar jeg noen avstik­kere til lokal­val­gene i de store byene. Jeg kommer til å behandle både pri­mær­val­gene og de ordi­nære val­gene i alle stater.

  Jeg kan videre for­sikre at mine per­son­lige opp­fat­ninger ikke spiller inn i mine vur­de­ringer av kan­di­dater i et gitt dis­trikt. Jeg er fullt ut klar over at det som er valg­bart på lands­bygden i Texas ikke er det i bystrøk i Mas­sachu­setts og omvendt. Noen vur­de­ringer av kan­di­dater kan sik­kert synes sub­jek­tive, men de er basert på min kunn­skap om per­son­lig­heten til kan­di­da­tene, ikke på deres ideologi.

  Valgloggen er «a work in pro­gress», og det er sik­kert en del detaljer som må gå seg til over tid. Kom gjerne med syns­punkter i kom­men­tar­feltet, eller send meg en epost om alt fra layout til inn­hold. Mel­lom­valget i 2014 kommer til å bli artig, og jeg håper denne bloggen bidrar til å øke nord­menns inter­esse for, og kunn­skap om, ame­ri­kanske valg. We snakes!

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også