Mer

  9. desember, niende luke

  Niende luke i julekalenderen: Det er republikanernes skyld.

  Thomas Mann, forsker ved Brook­ings­in­sti­tuttet i Wash­ington, D.C., har skrevet boka «It’s Even Worse than it Looks». Jeg møtte ham på kon­toret hans i januar.

  Det er midten av januar, Mitt Romney har nettopp vunnet pri­mær­valget i New Hamps­hire, og jeg har stoppet i hoved­staden på vei sør­over til South Caro­lina.

  Thomas Mann sitter bøyd over data­ma­skinen i hjørne­kon­toret sitt på Brook­ings­in­sti­tuttet i Wash­ington, D.C. Han har tynt grått hår, runde briller, og snur seg i det jeg banker lett på døra. Mann sitter midt i inn­spurten med boka “It’s Even Worse Than It Looks: How the Ame­rican Con­sti­tu­tional System Col­lided With the New Poli­tics of Extre­mism”, som han skriver med Norman J. Ornstein.

  Vi blir sit­tende å snakke en times tid, og Mann vender stadig til­bake til føl­gende poeng: Det repub­li­kanske par­tiet har beveget seg altfor langt til høyre.

  Asym­met­risk polarisering

  “Hver eneste repub­li­kanske pre­si­dent­kan­didat nevner Ronald Reagan, men faktum er at hans agenda og det han gjorde mens han satt med makten ville blitt ansett som for­ræ­dersk i dagens repub­li­kanske parti,” sier Mann. “Ingen kan­didat kan stille med utgangs­punkt i Rea­gans platt­form og det han fikk igjennom som president.”

  Med dette som bak­teppe mener Mann vi er vitne til asym­met­risk pola­ri­se­ring: Demo­kra­tene ligger nær­mere sen­trum enn repub­li­ka­nerne, som stadig beveger seg lengre ut mot høyre.

  Noen måneder senere oppsummerer Mann og Ornstein bokas hovedbudskap i en Washington Post-kronikk. “Vi har stu­dert poli­tikk i Wash­ington og Kon­gressen i mer enn 40 år, og vi har aldri sett dem så dys­funk­sjo­nelle som nå.”

  Mot slutten av kronikken trekker de fram forsk­ning fra stats­vi­terne Keith Poole og Howard Rosenthal, som har målt his­to­riske trender i poli­tisk polarisering. Studiene deres av stemmer i Kon­gressen viser at repub­li­ka­nerne nå er mer kon­ser­va­tive enn de har vært på mer enn hundre år.

  Med dette som bak­teppe leverer de føl­gende for­ma­ning til jour­na­lister som dekker ame­ri­kansk poli­tikk: “en balan­sert behand­ling av et uba­lan­sert fenomen for­vrenger virkeligheten.”

  Dette er niende inn­legg i vår kom­bi­nerte jule­ka­lender og årskavalkade.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også