Mer

  Paul Ryan blir Mitt Romneys VP

  Lederen av budsjettkomitteen i Representantenes hus, kongressmannen Paul Ryan (R-Wisconsin, 1. distrikt), blir Mitt Romneys visepresidentkandidat.

  Paul Ryan (R-Wisconsin, 1. dis­trikt) blir Mitt Romneys «running mate.» RomneyRyan.com fører nå til MittRomney.com. Foto: Gage Skidmore.

  Sent fredag kveld opplyste Romney-kampanjen at visepresidentkandidaten deres ville annonseres i Norfolk, Virginia, lørdag morgen, foran USS Wisconsin. Kort tid etter meldte en rekke medier at det blir Paul Ryan.

  AMERIKANSKPOLITIKK.NO kommer tilbake med mer om noen timer, men i mellomtiden kan dere lese min gjennomgang Paul Ryans styrker og svakheter som Romneys visepresidentkandidat (skrevet 24. juni):

  Styrker*

  Paul Ryan er ung (42), og i likhet med Marco Rubio er han en stjerne på høyre­siden. Han leder bud­sjett­ko­mi­teen i Repre­sen­tan­tenes hus, og har utformet de siste utga­vene av repub­li­ka­nernes bud­sjett­for­slag. Et valg av Ryan vil dermed sende et klart signal om at 2012 handler om økonomi, og at Romney-Ryan har kom­pe­tansen og viljen til å gjøre det som skal til for å snu skuta. En av Ryans øverste råd­gi­vere har nylig begynt å jobbe for Romney, noe som kan sees som et tegn på at Romney ikke bare omgir seg med Ryan for syns skyld.

  Ryans medisin er imid­lertid kon­tro­ver­siell, og som Svein Melby sier det i eks­pert­pa­nelet vårt vil et valg av Ryan legge til rette for “et gene­ral­opp­gjør om USAs struk­tu­relle økono­miske pro­blemer og føde­ral­re­gje­rin­gens rolle og omfang.” Melby beskriver dette som “en tøff til­nær­ming,” men at Romney må “våge å tape” for å vinne. Romney og Ryan har for øvrig god kjemi og Ryan kommer fra Wis­consin, en stat Rom­ney­land håper de kan vinne til høsten.

  Svak­heter

  Ryan har vært i Wash­ington, D.C. i store deler av sitt voksne liv, og et valg av Ryan vil ikke bare knytte Romney til det Obama omtaler som “a Do-Nothing Con­gress,” men også til hver minste detalj i Ryan-budsjettet. Newt Gingrich beskrev 2012-versjonen som “right wing social engi­neering,” og pre­si­dent Obama og hans sur­ro­gater vil gå mye lenger. Flere repub­li­ka­nere har alle­rede tatt avstand fra bud­sjettet, noe som under­streker risi­koen ved å binde seg full­stendig til Ryan.

  Venstre­siden vil umid­del­bart kjempe Obamas kamp med å beskrive Romney, Ryan og deres planer som radi­kale, og som et angrep på van­lige (les, “ikke vel­stå­ende”) ame­ri­ka­nere. Rom­neys fokus på jobb­skap­ning vil kunne drukne full­stendig. Ryan (og repub­li­ka­nerne i Repre­sen­tan­tenes hus) ønsker å gjen­nom­føre store end­ringer i skatte­sys­temet, og har blant annet gått inn for en rekke end­ringer i popu­lære vel­ferds­pro­gram slik som Medi­care. Det legger alt til rette for den kjente “Mediscare”-taktikken, og Ryan er kort og godt ikke noe trygt valg for Romney. Det lover ikke godt for Ryans sjanser ettersom sist­nevnte moment (“make no harm”) sies å veie tungt i Rom­neys beslutningsprosess.

  Poten­sielt pro­ble­ma­tisk for Romney:

  Hver minste detalj i Ryan/GOP-budsjettet “The Path to Prosperity.”


  * En ting jeg glemte å nevne blant Ryans styrker: han balanserer Romneys hvitsnipp-image, og kan hjelpe Romney i Wisconsin samt midtvesten.


  Hva slags budsjettplaner er det jeg skriver om? Nedenfor forklarer Ryan det hele på egenhånd:

  httpv://youtu.be/j-MswXzp2p4

  httpv://youtu.be/Xwv5EbxXSmE

  httpv://youtu.be/DJIC7kEq6kw

  httpv://youtu.be/2Aewj_IndN4

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også