Tidligere New Mexico-guvernør Gary Johnson, som til nå har stilt som republikansk presidentkandidat uten å ha fått særlig oppmerksomhet, kommer i følge POLITICO til å kaste inn håndkleet, og å søke presidentnominasjonen til Det liberterianske partiet i stedet.

Den formelle annonseringen kommer på en pressekonferanse i Santa Fe, New Mexico den 28. desember.

Steinar Ottesen skrev følgende om Johnson i midten av september:

Gary Johnson (58) har vært repub­li­kansk pre­si­dent­kan­didat helt siden slutten av april uten at så alt for mange vel­gere har fått med seg akkurat det. … Johnson … har bak­grunn som for­ret­nings­mann og liberteriansk-lenende guvernør av New Mexico (1995−2003). Han er kan­skje mest kjent som en til­henger av å lega­li­sere mari­juana, og han kan ellers beskrives som en yngre og mer moderat utgave av Ron Paul. Akkurat som Paul følger Johnson sin poli­tiske over­be­vis­ning uten kom­pro­misser. Johnson er i likhet med mange av sine kon­kur­renter en for­kjemper for minimal statlig sty­ring og lov­på­lagt balan­serte bud­sjetter, men han er også for å trekke alle ame­ri­kanske sol­dater ut av Irak og Afgha­ni­stan (John­son­kam­pan­jens egen intro­duk­sjons­video ser du her).

Johnson var en populær guvernør i New Mexico, men har ikke maktet å fange nasjo­nens inter­esse. Slik mediene ser det er det nok mer enn nok med én liberteriansk-lenende repub­li­kaner i nomi­na­sjons­kampen. En av tin­gene som taler i mot John­sons mulig­heter er dermed Ron Pauls kan­di­datur, som på mange måter opptar det rommet Johnson ønsker å fylle.

Uten Paul i racet ville utvilsomt Johnsons kandidatur ha fått større oppmerksomhet. Det gjenstår å se om mediene vil gi ham mer oppmerksomhet nå.

Dersom du har lyst til å lese mer om Gary Johnson så har CQ har en meget lese­verdig profil.

Coverfoto: En Gary Johnson-tilhenger ved teltet til Ron Paul i Ames, Iowa, 13. august 2011. Foto: Are Tåg­vold Flaten, AmerikanskPolitikk.no.

1 kommentar