«Divide and conquer», gerrymandering-style

Et­ter at USA hvert ti­en­de år gjennomfører fol­ke­tel­lin­ger om­for­d­e­les se­te­ne i Re­p­re­sen­tan­te­nes hus basert på de nye bosetningsmønstrene (”re­distric­ting”).

Årets fol­ke­tel­ling (Cen­sus 2010) er gjennomført, og der­med står døra på gløtt for noe som kal­les ”ger­ry­man­de­ring.” Ger­ry­man­de­ring er en pro­sess der valg­di­strik­ters geo­gra­fis­ke om­fang end­res i hen­hold til ønskene til det par­ti­et som har fler­tall i del­stats­for­sam­lin­gen.

Må­let er å bed­re ens sjan­ser for valgs­ei­er ved nes­te kors­vei. Pro­ses­sen og det ønskede ut­fal­let kan bes­kri­ves med ut­trykket ”di­vi­de and con­quer”, og det er po­li­tik­kens lands­kaps­gart­ne­re som ar­bei­der for at de­res po­li­tis­ke fler­tall skal for­plan­te seg.

Ger­ry­man­de­ring og re­distric­ting om­ta­les of­te om hve­r­and­re, men de be­tyr ik­ke det sam­me.

Re­distric­ting er en pro­sess som gjen­nom­gås et­ter fol­ke­tel­lin­ge­ne hvert ti­en­de år. Valg­di­strik­te­nes gren­ser end­res for å ta høyde for nye bosetningsmønster. Et­ter­som bosetningsmønsteret fo­rand­rer seg må også sta­te­nes re­la­ti­ve tyng­de i Re­p­re­sentan­te­nes hus end­res, og be­fol­k­nings­tap kan re­sul­te­re i tap av ett el­ler fle­re se­ter, mens be­fol­k­nings­vekst kan re­sul­te­re i det mot­sat­te. Re­distric­ting fa­vo­ri­se­rer i seg selv ik­ke et par­ti over et an­net.

Ger­ry­man­de­ring fo­re­kom­mer de­ri­mot når et par­ti i fler­tall be­visst end­rer et valg­di­strikts gren­ser for å styr­ke par­ti­ets sjan­ser for gjen­valg. Her er det ik­ke til­fel­di­ghe­ter som rår, og de uli­ke valg­di­strik­te­ne stu­de­res nøye med ett mål for øyet: Hvor­dan kan sam­men­set­nin­gen end­res for å fa­vo­ri­se­re mitt par­ti?

Hvis en skal ge­ne­ra­li­se­re vil de­mo­kra­ter gjen­nom ger­ryman­de­ring forsøke å øke an­de­len afro­ame­rikans­ke og ur­ba­ne inn­byg­ge­re i et di­strikt, mens re­pu­bli­ka­ne­re vil forsøke å split­te opp sli­ke en­kla­ver og ut­for­me di­strikt med et ru­r­alt tils­nitt.

Ger­ry­man­de­ring kan for man­ge høres su­spekt ut, og kri­ti­ke­re bes­kri­ver også feno­me­net som ”den lov­li­ge må­ten å stje­le valg på.” Det er en ma­ger trøst at bå­de de­mo­kra­ter og re­pu­bli­ka­ne­re er li­ke iv­ri­ge, og at beg­ge si­der kla­ger når de ik­ke selv er i po­sis­jon til å dra fram kart, be­fol­k­nings­sta­tis­tikk og far­ge­stif­ter.

Uav­hen­gig av ger­ry­man­de­rin­gen som måt­te kom­me, fin­nes det no­en hånd­fas­te tall på hvor­dan Cen­sus 2010 vil påvir­ke for­de­lin­gen av se­ter i Re­p­re­sen­tan­te­nes hus. PO­LI­DA­TA har reg­net seg fram til følgende for­de­ling:

Min­ne­so­ta, Io­wa, Loui­sia­na, Il­li­nois, Mi­chi­gan, Penn­syl­va­nia, New York, New Jer­sey og Mas­sa­chu­setts må eli­mi­ne­re ett se­te, mens Ohio mis­ter to. Wa­shing­ton, Ne­va­da, Utah, Ari­zo­na, Flo­ri­da, Geor­gia og Sør-Ca­ro­li­na får ett se­te, mens Te­xas får fi­re nye re­p­re­sen­tan­ter i Re­p­re­sen­tan­te­nes hus.

Tal­le­ne fra Cen­sus 2010 innebærer at an­tal­let re­p­re­sen­tan­ter end­res i 18 sta­ter, og at det for­d­e­les 11 nye se­ter på åt­te sta­ter.

Re­al Cle­ar Po­li­tics’ Se­an Tren­de påpe­ker at re­pu­bli­ka­ner­ne i den­ne om­gang vil kon­trol­le­re fle­re se­ter gjen­nom ”re­distric­ting” enn det som har vært til­fel­let si­den 1972 (når ord­nin­gen med de tiå­ri­ge fol­ke­tel­lin­ge­ne be­gyn­te). Tren­de skri­ver at no­en pro­gno­ser pe­ker på at re­pu­bli­ka­ner­ne kan gå fram med så man­ge som 30 se­ter, mens han selv tip­per rundt 12.

Det at for eks­em­pel Te­xas får fi­re nye se­ter innebærer at al­le valg­di­strik­te­nes gren­ser må tegnes opp på nytt. Må­ten det­te gjøres på avgjør om det kan snak­kes om ger­ry­man­de­ring el­ler ei.

Ger­ry­man­de­ring er et nokså uk­jent feno­men, og de po­li­tis­ke stra­te­ge­ne som får bolt­re seg med be­fol­k­nings- og stem­me­giv­nings­sta­tis­tikk kan iro­nisk nok ha en større inn­vir­k­ning på uli­ke del­staters po­li­tis­ke re­p­re­sen­tas­jon i de kom­men­de ti åre­ne enn vel­ger­ne selv — av­hen­gig av hvilket valg­di­strikt dis­se vel­ger­ne til sy­ven­de og sist plas­se­res i.

De av de­re som synes det­te var in­ter­es­sant bør ta en titt på trai­le­ren til do­ku­men­tar­fil­men ”Ger­ry­man­de­ring”:

1 kommentar